Humatex

GDPR - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S PLNĚNÍM SMLUVNÍHO VZTAHU

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V SOUVISLOSTI S PLNĚNÍM SMLUVNÍHO VZTAHU


1. ÚČEL DOKUMENTU

1.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“), v souvislosti se  smluvním vztahem se správcem.


2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Humatex, a.s., se sídlem: ul. Důlní čp. 199, 418 01 Bílina, IČ: 25458442, zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka číslo 1454 (dále jen „správce“).

2.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování ul. Důlní čp. 199, 418 01 Bílina, adresa elektronické pošty vitakova@humatex.cz, danek@humatex.cz , telefon 417 805 511.

2.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


3. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

3.1. V souvislosti s Vaším smluvním vztahem se správcem, správce zpracovává tyto kategorie osobních údajů:

• fakturační údaje: obchodní firma, tj. jméno a příjmení, místo podnikání,  IČ, DIČ,
• kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail, korespondenční adresa,
• číslo bankovního účtu,
• kontaktní údaje fyzických osob jednajících za právnickou osobu.


4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Zákonné důvody zpracování Vašich osobních údajů správcem jsou následující:

4.1.1. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem (případně mezi společností, za kterou jednáte a správcem) nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

4.1.2. zpracování je nezbytné pro plnění zákonem stanovených povinností, např. v souvislosti s vedením účetnictví a archivací účetních dokladů obsahujících osobní údaje dodavatelů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.


5. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem.

5.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.


7. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Dalším příjemcem Vašich osobních údajů mohou být:

7.1.1. orgány státní správy v rozsahu stanoveném právními předpisy,

7.1.2. Osoby, které spolupracují se správcem a zajišťují pro správce zpracování osobních údajů, kterými mohou být:

• subjekty podílející se na dodání služby či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy,
• subjekty zajišťující správu IT a databáze správce,
• subjekty poskytující právní a účetní služby.

7.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo požádat správce o přístup k Vašim  osobním údajům zpracovávaným správcem, požádat o kopii těchto osobních údajů, požádat o opravu nepřesných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně, požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR.

8.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3. Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k plnění smlouvy je smluvním požadavkem a není povinnost tyto osobní údaje správci poskytnout. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Humatex, a.s.

MÁTE DOTAZ ČI ZÁJEM O NAŠE PRODUKTY?

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám

Copyright © 2005-2015, Humatex, a.s., Všechna práva vyhrazena
WWW stránky zhotovilo webové studio REKLAMKA

luxury replicauhren.to is ideal and stylish. 1:1 replication high end luxury replica uhren discount online sale. reddit repliche rolex thought that enterprises has a corporate responsibility to society.. best redditwatches provided here are crafted following the original ones meticulously. shop replique rolex for men & women at deep discount prices.