Humatex

FORTEHUM L/K

Pomocný rostlinný přípravek

Registrace výrobku: Výrobek je registrován Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Praze, Česká republika pro oblast v zemědělství dle § 5 odst. 1 zákona č.156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o registraci pro FORTEHUM L/K je vedeno  pod registračním číslem 1806.
Ochranná známka: Název výrobku  FORTEHUM L/K je chráněn ochrannou známkou u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, Česká republika pod číslem 192589.
Technická norma: Výrobek FORTEHUM L/K je vyráběn podle technické normy akciové společnosti označené číslem TN –03

FORTEHUM L/K je roztok humátu draselného vyrobený alkalickou extrakcí oxyhumolitu (speciální druh zvětralého hnědého uhlí). Obsahuje 13 % hmotn. biologicky aktivních huminových látek.
Působí jako nespecifický rostlinný stimulátor. Hlavní použití je při foliárních aplikacích postřikem nebo zálivkou.
Působení huminových látek na rostliny:

Výsledkem je:

FORTEHUM L/K je možné aplikovat společně s hnojivy a pesticidy v dávce 0,6 litru na hektar při jedné aplikaci. Lze ho použít pro všechny polní plodiny, zeleninu, ovocné stromy, vinnou révu, chmel, okrasné rostliny a speciální plodiny. Nejúčinnější jsou aplikace v nejranějších stádiích vývoje rostlin a je vhodné provádět tři aplikace.
FORTEHUM L/K je z toxikologického hlediska nezávadný pro lidi, neškodí životnímu prostředí, neohrožuje živočichy ani užitečný hmyz. Po aplikaci není třeba žádná ochranná lhůta. Vzhledem k alkalické reakci je třeba používat osobní pomůcky k ochraně očí a pokožky.
Vývoj technologie a aplikací realizovali společně s výrobcem a distributorem pro ČR Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s., Ústí n. L. a Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně.

Výrobce: Humatex, a.s., Bílina


Příbalový leták

Výrobce: Humatex, a.s.; ul. Důlní čp. 199; Bílina (PSČ 418 01)Číslo rozhodnutí o registraci: 1806
Chemické a fyzikální vlastnosti:

vlastnost hodnota
vlhkost v % max. 80,0
popel v % max. 10,0
hodnota pH 8,5 až 10,5
huminové látky v % min. 13,0
nerozpustné látky nad 0,5 mm v % max. 1,0


Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg): kadmium 1,0; olovo 10; rtuť 1,0; arsen 10; chrom 50.

FORTEHUM L/K – pomocný rostlinný přípravek – obsahuje biologicky aktivní huminové a fulvové kyseliny. FORTEHUM L/K je vyroben z oxyhumolitu (zvětralého hnědého uhlí). Alkalickou extrakcí ve vodném prostředí byly huminové a fulvové kyseliny přítomné ve výchozí surovině převedeny do roztoku. Je to hnědočerná kapalina charakteristického zápachu. Přípravek má vzhledem k obsahu biologicky aktivních huminových látek příznivý komplexní vliv na rostliny i půdu a tím pomáhá zvyšovat výnosy, kvalitu produkce a zlepšovat zdravotní stav rostlin. Nenahrazuje základní hnojení.

Rozsah a způsob použití

FORTEHUM L/K se používá jako vodný roztok u zemědělských, zahradnických a speciálních plodin pro postřik na listy (foliární aplikace), dále k namáčení semen a kořenů sazenic a k zálivce.

Foliární aplikace je základním způsobem používání. Nejúčinnější je opakovaná aplikace započatá v raných stádiích růstu. Při každé aplikaci se FORTEHUM L/K používá v dávce 0,5 až 1,0 l/ha. Je možné ho používat společně s pesticidy a listovými hnojivy s obvyklým množstvím vody u těchto aplikací.

Máčení semen, kořenů rostlin a zalévání: 5 ml FORTEHUMu L/K přidáme do 10 l vody. Semena nebo kořeny sazenic namáčíme minimálně 2 hodiny a pak vyséváme nebo vysazujeme. Zálivku roztokem FORTEHUMu L/K (5 ml/10 l vody) provádíme po výsevu nebo výsadbě celoplošně i k sazenicím. Během vegetace zaléváme opakovaně v intervalu 10 až 14 dnů. Všechny zálivky v dávce 3 až 5  l/10 m2.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Při požití: Vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte velkým množstvím vody.  Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody.
Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.

Podmínky skladování

FORTEHUM L/K skladujte v suchých větratelných skladech, odděleně od potravin a krmiv. Skladování je možné ve všech typech skladovacích nádrží na kapalná hnojiva, která vyhovují i pro látky dráždivé. Při poklesu teploty pod -7 °C FORTEHUM L/K tuhne, při zvýšení teploty nad bod mrazu postupně samovolně přechází do roztoku, bez snížení účinnosti. Pro zajištění homogenity je před použitím nutné výrobek promíchat.

Objem obalu: 25 l, 50 l, 100 l, 1 m3 a dle nákladního listu autocisterny.

Doba použitelnosti: 5 let od data výroby

Datum výroby: Číslo výrobní šarže:

Metodika foliární aplikace humátu draselného u polních plodin

Způsob aplikace:

HK se aplikuje za vegetace na listy. Používá se jako vodný roztok společně s hnojivy a pesticidy. Hnojiva i pesticidy v koncentraci (dávce) doporučené výrobcem. Při společné aplikaci nesmí pH roztoku klesnout pod hodnotu pH 5,5. Před společnou aplikací provedeme zkoušku mísitelnosti v aplikačních koncentracích. Pokud dochází k tvorbě sraženiny, není možná společná aplikace. Humát draselný je možné používat s většinou známých hnojiv a pesticidů.
Dávka kapalného koncentrátu humátu draselného při jedné aplikaci je 0,6 l/ha.

Příprava aplikačního roztoku:

Humát draselný je dodáván jako kapalný koncentrát, ze kterého v nádrži postřikovače (metoda TANK MIX) připravíme aplikační roztok. Aplikační roztok je možné připravit i do zásoby.

Nádrž naplníme asi z 1/3 vodou a při dalším plnění nádrže postupně přidáváme kapalná hnojiva a přípravky na ochranu rostlin. Před ukončením plnění nádrže (ta je naplněna ze 3/4) přidáme humát draselný. Při používání vody s obsahem vápníku vyšším než 150 mg.l-1, dochází k výrazné tvorbě vloček, které mohou zanášet síta postřikovače.

Stejně postupujeme, když místo vody používáme koncentrovaná dusíkatá kapalná hnojiva (DAM 390, Agrosam, Unifert a další). Humát draselný před přidáním do hnojiva zředíme vodou v poměru humát : voda = 1 : 1.
Plodiny a termíny pro aplikaci HK řepka olejka, pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, triticale.


Podzim

1. aplikace – postemergentně, společně s herbicidy, regulátory růstu (přezimování) a fungicidy.

Pokud to podmínky dovolí je možná i druhá aplikace.

1. aplikace – v termínu regeneračního hnojení společně s hnojivy nebo s herbicidy a fungicidy.
2. aplikace – v termínu prvního produkčního hnojení společně s hnojivy nebo s herbicidy, regulátory růstu a fungicidy.
3. aplikace a další – vždy při vstupu do porostu společně s hnojivy a pesticidy.

1. aplikace – od fáze 2. listu, společně s herbicidy
2. aplikace – fáze odnožování, společně s pesticidy, hnojivy
3. aplikace – sloupkování i později, společně s fungicidy a hnojivy

1. aplikace – od fáze 4 listů, společně s herbicidy
2. aplikace – kdykoliv, společně s insekticidy a hnojivy

1. aplikace – počátek prodlužovacího růstu, výška cca 15 cm, společně s fungicidy a hnojivy
2. aplikace a další možné aplikace – od tvorby poupat do začátku ukončování vegetace, společně s fungicidy, insekticidy a hnojivy

1. aplikace – ve fázi 2 pravých listů řepky, společně s poslední aplikací herbicidů
2. aplikace a další možné aplikace – společně s fungicidy, insekticidy a hnojivy, vždy při provádění postřiku porostu

Aplikace vždy při vjezdu do porostu s pesticidy nebo hnojivy


Používání humátu draselného na zahradě

FORTEHUM L/K je možné ho používat u všech druhů zelenin, ovocných a okrasných rostlin a vinné révy.

Způsob aplikace:

FORTEHUM L/K se aplikuje za vegetace. Používá se jako vodný roztok společně s hnojivy a pesticidy. Hnojiva i pesticidy v koncentraci (dávce) doporučené výrobcem. Při společné aplikaci nesmí pH roztoku klesnout pod hodnotu pH 5,5. Před společnou aplikací provedeme zkoušku mísitelnosti v aplikačních koncentracích. Pokud dochází k tvorbě sraženiny, není možná společná aplikace. FORTEHUM L/K je možné používat s většinou známých hnojiv a pesticidů.

Při používání vody s obsahem vápníku vyšším než 150 mg.l-1, dochází k výrazné tvorbě vloček, které mohou zanášet síta postřikovače.

Příprava aplikačního roztoku

6 ml dodávaného koncentrátu se zředí do 10 l vody, to odpovídá dávce 0,6 litru do 1000 litrů vody. (Vzhledem k velké viskozitě roztoku HK je vhodné pro odměřování malých množství zředit roztok vodou v poměru 1 : 1 a pak dávkovat dvojnásobné množství.)


Způsoby používání aplikačního roztoku
1. Předpěstování sazenic zelenin a květin: Zálivka roztokem humátu ihned po výsevu. Zálivku tímto roztokem opakovat vždy jednou za týden až do výsadby sazenic.


2. Používání při výsevech, výsadbě do volné půdy nebo substrátu:
a) Máčení kořenů – rostliny se lépe ujímají, možné mísit s dalšími přípravky

Prostokořenné sazenice zeleniny, ovocných a okrasných keřů a stromů a květin můžeme namočit v roztoku humátu po dobu několika hodin, necháme odkapat a vysázíme.

b) Zálivka po vysetí a výsadbě – zmírnění přesazovacího šoku, vyšší energie klíčení:

Zalití roztokem humátu celoplošně po vysetí semen zeleniny, květin, trávníku.
Zalití roztokem humátu celoplošně i do misek sazenic zeleniny, ovocných a okrasných dřevin a květin. Zálivku aplikujeme v množství 5 l/m2.

c) Zálivka za vegetace – roztok humátu můžeme používat při opakované zálivce nejlépe vždy za 10-14 dnů po celou dobu vegetace zalévané plodiny. Používáme ho pro všechny druhy zelenin, květin a ovocných a okrasných dřevin. Je vhodný pro všechny způsoby zavlažování. Zálivku aplikujeme v množství 2-3 l/m2. Společná aplikace humátu a hnojiv zlepšuje příjem živin rostlinou.


3. Postřik zádovými postřikovači:

Při používání přípravků na ochranu rostlin je možné přidávat i listová hnojiva u zeleniny, ovocných dřevin a vinné révy a postřik provádět společně s humátem. Při plnění postřikovače nejdříve postřikovač naplníme z 1/3 vodou, pak nalijeme odměřené množství přípravku na ochranu rostlin a hnojiva a doplníme vodou na polovinu objemu. Potom přidáme humát a doplníme vodou.

MÁTE DOTAZ ČI ZÁJEM O NAŠE PRODUKTY?

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám

Copyright © 2005-2015, Humatex, a.s., Všechna práva vyhrazena
WWW stránky zhotovilo webové studio REKLAMKA

luxury replicauhren.to is ideal and stylish. 1:1 replication high end luxury replica uhren discount online sale. reddit repliche rolex thought that enterprises has a corporate responsibility to society.. best redditwatches provided here are crafted following the original ones meticulously. shop replique rolex for men & women at deep discount prices.